Vánoční dopis 2011

VÁNOČNÍ DOPIS 2011
 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Boskovicích, Hybešova 9, 680 01 Boskovice. Tel. 516 452 197, www.boskovice.evangnet.cz 
 
Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: "Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit." Matoušovo evangelium 2,1-2

Píseň z Evangelického zpěvníku 297: Slyš jaká to libá píseň
 

Vánoční zamyšlení

Jeden mocný panovník přecházel poušť s velkou karavanou, která nesla jeho pohádkový poklad. V půli cesty jeden z velbloudů nesoucích zlato a drahé kamení vysílením upadl a už nevstal. Truhlice, kterou nesl na zádech, spadla na zem a vysypala se do písku. Král se nechtěl zastavovat, neměl ani jinou truhlici a všichni ostatní velbloudi byli tak naloženi, že už by stejně víc neunesli. Dovolil tedy všem dvořanům, ať si z vysypaného pokladu vezmou, co unesou. Ti se také hned vrhli do písku na zlato a drahokamy jako na kořist. Král však pokračoval dál. Po chvíli si všiml, že přece jen někdo za ním stále jde. Otočil se a uviděl jednoho ze svých dvořanů, který za ním běžel, celý zpocený a udýchaný."Tys tam nezůstal a nic sis nevzal?" zeptal se udiveně král.Mladík se mu důstojně poklonil a hrdě odpověděl: "Já jdu za svým králem."

Milí přátelé, sestry a bratři, přejeme Vám a vašim blízkým pokojný Advent a požehnané svátky narození Ježíše Krista. Krále, který se narodil v chudém Betlémském chlévě a touží se narodit v každém z nás. Chceme touto cestou vyjádřit vděčnost všem, kteří se neobávají následovat tohoto Krále svým životem i službou. Děkujeme za nedocenitelnou pomoc všem vám, varhaníkům a zpěvákům, členům staršovstva, učitelkám nedělní školy, těm, kteří se starají úklidem či výzdobou o krásu našeho kostela, těm, kdo se setkávají při bohoslužbách a pamatují při modlitbě na všechny rodiny a celou naši rodinu sborovou.

Děkujeme za veškeré dary, modlitby a oběti, díky nimž můžeme společně - děti, mládež, dospělí i staří, zdraví i nemocní - kráčet za naším Králem, Bohem, který se narodil jako malé dítě položené do prostých jeslí před 2000 lety. Jemu se přišli poklonit obyčejní pastýři i učení mudrci... a nyní i my.

Pane, s Josefem se radujeme, že vzdálený Bůh se stává blízký.S Marii prožíváme, že Ty se stáváš mým, Bohem mého srdce. A s dvořanem jdeme spolu za Tebou, naším Králem.   Amen

Vánoční desatero

 1. Dejme své srdce Kristu. On bude na prvním místě našich předvánočních příprav.
 2. Připravme své nitro na vánoce. Nevěnujme dárkům tolik, abychom zapomněli na ten největší Dar.
 3. Nedovolme, aby „ježíšek“ nahradil Ježíše Krista a vzal vánocům jejich pravý smysl.
 4. Nebudeme kolem sebe šířit nervozitu a podráždění, netrpělivost a stres, ale budeme žít z pokoje, radosti a s vnitřním světlem.
 5. Dejme společně s dárkem i svůj zájem. To mnohokrát zvedne jeho hodnotu.
 6. Nehodnoťme přijaté dárky podle ceny. I ten nejlevnější může vyjadřovat lásku a ta je cennější než veškeré jmění. 
 7. Mysleme na potřebné. Podělme se štědře s co nejvíce lidmi, kteří hladoví a trpí zimou.
 8. Nezapomeňme na církev a společenství. Bohoslužby ukazují na nejhlubší smysl svátků.
 9. Buďme jako dítě – důvěřivé, zvídavé a očekávající. Získáme tak schopnost spatřit a prožít Boží přítomnost.
 10. Nezapomeňme sdílet svoji radost, naději, pokoj a taky víru s lidmi, které máme kolem sebe.

Adventní a vánoční program: 

Boskovice - kostel:

 • 27.11. 9.30 hod. 1.adventní neděle, sv. Večeře Páně, M.Zikmund
 • 4.12. 9.30 hod. 2.adventní neděle, sv.Večeře Páně M.Zikmund
 • 11.12. 9.30 hod. 3.adventní neděle, M.Zikmund
 • 12.12. 18.00 hod. Předvánoční zpívání ve Svitávce
 • 16.12. 16.00 hod. Předvánoční zpívání v Mor.Chrastové
 • 18.12. 9.30 hod. 4.adventní neděle – dětská vánoční slavnost
 • 24.12. 16.00 hod. Štědrovečerní zamyšlení – v horním sále, M.Zikmund
 • 25.12. 9.30 hod. Boží hod Vánoční – sv.Večeře Páně, M.Zikmund
 • 26.12. 9.30 hod. svátek mučedníka Štěpána
 • 31.12. 16.00 hod. Silvestrovské setkání – vážné i nevážné
 • 1.1. 9.30 hod. První neděle v roce 2012 - sv.Večeře Páně, M.Zikmund

 
Sudice – sborový sál:

 • 27.11. 8.15 hod. 1.adventní neděle – sv.Večeře Páně, M.Zikmund
 • 11.12. 8.15 hod. 3.adventní neděle, M.Zikmund
 • 26.12. 9.00 hod. Svátek mučedníka Štěpána -sv.Večeře Páně, M.Zikmund

 
Zgruntu

Nablýskaná okna nové záclony
domácnost úklidem přímo znásilněná
v nastavených nocích.
Ale když On chce vejít
do tebe i do mě
- - -
Tam nestihli jsme vygruntovat
Alois Volkman
 
Sestry a bratři, přejeme vám, aby vás dostihla andělská zpráva: Nám, nám narodil se Bratr, Přítel, Zachránce, Osvoboditel od bídy a malosti. Proto všem zdravým i nemocným, spokojeným i nespokojeným přejeme naděje-plný Advent a radostné Vánoce.
 
Staršovstvo sboru

Aktuality sboru

Na základě doporučení Synodní rady Českobratrské církve evangelické jsme se rozhodli

do odvolání zrušit konání fyzických bohoslužeb v evangelickém kostele v Boskovicích.

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.