Velikonoční dopis 2012

 
VELIKONOČNÍ DOPIS
     2012
 
 
 
Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: "To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!"
Tu ho ten druhý okřikl: "Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal." A řekl: "Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království."
Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji."
Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce.
Chrámová opona se roztrhla v půli.
A Ježíš zvolal mocným hlasem: "Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha." Po těch slovech skonal.                                            
 Lukáš 23,39-46
 
 
  
Velikonoce jsou svátkem víry
To se člověka snad nemůže nedotknout. Ježíš jde až na nejzazší mez, zcela odevzdává svůj život do Božích rukou. Je zcela opuštěn Bohem a zneuznán lidmi, je rozšlapán jako červ a napjat mezi nebem a zemí. V té chvíli je s ním skutečně konec. Právě tehdy ještě pronáší: "Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha." Odevzdání se, jen on a Bůh, nic mezi nimi. V naprosté opuštěnosti a vydanosti padá do rukou svého Otce. A Ten, který kdysi z ničeho stvořil svět, nově tvoří život. Dlouho, příliš dlouho byl jakoby mimo hru, po celou dobu mlčel, pak přece promluvil v divu Vzkříšení. Promluvil ústy anděla: „Nebojte se“. Kříž tady nebyl a není nadarmo, jakkoliv se nám zdá, že Bůh mlčí i dnes. Bůh se přiznal ke svému synu, a přiznává se ke všem, kdo jdou cestou kříže, cestou pokory, služby a radosti víry.
 
Téhož dne večer - prvního dne po sobotě - když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: "Pokoj vám."
Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána.
Ježíš jim znovu řekl: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás."                   Jan 20,19-21
 
Velikonoce jsou svátky otevřených dveří
Pán prošel zavřenými dveřmi naší viny, smrti, osamělosti, a otevřel nám perspektivu, život s Bohem. Zabouchnutými dveřmi našeho strachu a bezmoci vstoupil do našeho života a nabízí nám, abychom žili s ním. Jeho láska a jeho pokoj zároveň otevírají dveře mezi lidmi navzájem. Tam, kde jsme sjednoceni v jeho jménu, je on uprostřed nás.
 
             Obdivuji architekturu katedrál. Jejich brány jsou zdobeny Kristem sedícím na trůnu: to je pro nás dodnes znamením, že jen skrze Krista můžeme vstoupit do pravého života. Bereme-li Ježíšova slova vážně, náš život se uzdravuje. Jdeme-li cestou spolu s ním, jdeme cestou plnou nadějných not. Zpíváme si, nebo si jen můžeme vzpomenout na slova písně: Já jsem cesta, pravda i život, tak to Ježíš řek´. Co takový život znamená? Má hloubku a hlavně dobrý cíl. Nekroužíme jen kolem sebe sama, nežijeme ani pouze na povrchu. Pokud vstoupíme dveřmi, kterými je Kristus, navážeme vztah ve svém srdci se svým Pánem. Najdeme pokoj a sami jej poneseme dál. Najdeme pokrm, který opravdu nasytí.
Příchod Kristův mezi učedníky, zavřenými za dveřmi na petlici, to je vzkříšení. I když své dveře zamkneme, Kristus, jako brána k životu, je rozlomí a projde jimi. Až k nám přijde našimi zamčenými dveřmi, jeho pokoj se rozmůže skrze všechny obavy, starosti a bolesti.
 
Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany: Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu. Jeho zvěstujeme...                                  
                                                       Koloským 1,27-28
 
Velikonoce jsou svátky naděje
Velikonoce jsou příběhem Ježíšovým i naším. Díky tomu, že byl Ježíš vzkříšen a žije uprostřed nás, je naším "spolubydlícím". Máme mezi sebou toho, který o nás stojí, kterému nejsme jedno. Jistě, náš život probíhá v rámci zákonů tohoto světa, s nejistotami, stresy, nezodpovězenými otázkami.  Avšak - tak smíme pozměnit výrok z listu Koloským - Kristus, naděje naší slávy, je v našem středu. V něm se zrodila naše naděje, v něm trvá naše naděje přes všechny „blbé nálady okolo“. Díky tomu nejsme v moci slepého a poťouchlého osudu, nýbrž v moci živého Ježíše Krista.
 
Ať slavné Kristovo vzkříšení
naši tmu v světlo promění!
 
Kriste, vstal jsi z mrtvých a žiješ, proto jsi
uprostřed nás, jsi všude, v každém člověku.
Přestože jsme mnohdy tísněni ze všech
stran, přestože se nám jak žhavé železo
vpalují vnitřní nejistoty, nikdy nejsme
zbaveni odvahy, neboť ty žiješ.
Amen
 
Zveme Vás na velikonoční shromáždění:
 
Květná neděle  1.4.                           
Bohoslužby v Boskovicích s vysluhováním sv.večeře Páně      - 9.30 hod.
M.Zikmund
                              
Zelený čtvrtek  5.4.               
Čtení pašijí, M.Zikmund               - 18.00 hod.
 
Velký pátek  6.4.                          -  9.30 hod.
bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně
M.Zikmund                             
 
Bílá sobota 7.4.                           -  20.00 hod.
Velikonoční vigilie
 
Slavnost vzkříšení Páně 8.4.         
bohoslužby s vysluhováním sv.večeře Páně
- v Sudicích, M.Zikmund               -  8.15 hod.
- v Boskovicích, M.Zikmund         -  9.30 hod.
 

 

Pašijní příběh – cesta Ježíše Krista od jeho vstoupení do Jeruzaléma až po jeho smrt na kříži. Ve sborech naší církve se pašije (passio = utrpení) čtou zpravidla na Zelený čtvrtek. Četba se prokládá zpěvy a modlitbami.
 
Velikonoční noc je odedávna bdění pro Pána, kdy křesťané slaví zmrtvýchvstání. V raných křesťanských dobách se tato slavnost konala celou noc a byla zakončena společným stolováním za rozbřesku, když se noc rozjasnila zmrtvýchvstáním našeho Pána.
Vigilie (=bdění) je uspořádána takto: zapálení velikonoční svíce, sedmero čtení z Bible, připomínka křtu a obnova křestního slibu.

 
Přikládáme leták ke sbírce na Jeronymovu jednotu, což je pomocné křesťanské sdružení při ČCE. Sbírka na Jeronymovu jednotu trvá do 15. května 2012. Za vaše dary jako projev solidarity děkujeme.
 
Další připravovaná setkání:
·    Kavárnička 10.4. od 17.00.
Prof. Jan Sokol, PhD:
„Křesťanství a společnost“
 
·Povelikonoční koncert 12.4. od 18.00.
Účinkují: pěvecký sbor Nota + sólisté
 
·Sobota 14.dubna – jarní brigáda  
Úklid kostela  a okolí. Bude potřeba každé ochotné ruky. Děkujeme za vaši pomoc.
 
Slavnost konfirmace 6.5.
Ke křtu se přiznají konfirmandé: Jiří Filip, Dominika Hlubinková, Jakub Hubený, Lucie Klapušová, Jakub Němec a Veronika Švancarová.
 
·Kavárnička 22.5.
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.:
„Hrozby současnosti – jaká naděje pro budoucnost?“
 

·         Výročí sboru  9.-10.6.
Letos si vděčně připomeneme 60.výročí samostatného sboru v Boskovicích. V sobotu večer bude kulturní program, v neděli bude kázat br.farář Daniel Ženatý z Pardubic, člen synodní rady. Program bude včas oznámen.

 
Seniorátní setkání:
·    Školka mládeže v Silůvkách 11.-13.5.
·    Seniorátní rodinná neděle v Břeclavi 20.5.
 

 
V neděli 11.března 2012 při výročním sborovém shromáždění byli při volbě poloviny staršovstva zvoleni tito bratři a sestry:  
     Otto Daněk, (Boskovice), Ondřej Dostál (Boskovice), Jitka Kučírková (Sudice), Pavel Podškubka (Hrádkov), Pavel Švec (Boskovice). Velice děkujeme dosavadním presbyterům za jejich službu sboru a novým vyprošujeme pomoc a požehnání od Pána Boha.
    

Aktuality sboru

Na základě doporučení Synodní rady Českobratrské církve evangelické jsme se rozhodli

do odvolání zrušit konání fyzických bohoslužeb v evangelickém kostele v Boskovicích.

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.