Stavba evangelického kostela v Boskovicích

Stavba evangelického kostela v Boskovicích
 
Po zřízení kazatelské stanice v Boskovicích roku 1924 se brzy ukázalo, že vypůjčená místnost v budově gymnázia nebude dostačovat. Počet návštěvníků rychle vzrůstal. Začalo se proto uvažovat o vybudování nové modlitebny nebo sborového domu. Byly to myšlenky odvážné, ale stále se vracely do myslí lidí. Po zaplacení všech výdajů na bohoslužebnou místnost byl zřízen stavební fond. Na jaře 1935 se podařilo od města koupit vhodný pozemek, na kterém byl kostel vystavěn. Je to nejkrásnější místo, jaké bylo možné pro tento účel získat. Jeho cena byla tehdejších 20.020,-K. Tak byly učiněny další kroky k realizaci stavebních plánů.
 
Tu je třeba zdůraznit, že vanovický sbor plně dokázal, jaké má pro naše tužby pochopení. Staršovstvo sboru se svým kurátorem Josefem Čechem a farářem Kamilem Nagym  nás podepřelo tak, že bylo možné se pustit do přípravnách prací. Nejdříve byly pro členy sboru vydány zvláštní letáky ve formě úpisů, na kterých ochotní dárci vyznačili, kolik chtějí věnovat na stavbu kostela. Výsledek byl krásný, neboť výše darů dosáhla téměř 250.000,-K.
 
Předsedou stavebního odboru byl zvolen Josef Vykoukal, jednatelem František Staněk, pokladníkem Ladislav Chmel. Představenstvo odboru rozhodlo, že bude vhodné k získání přesnější představy shlédnout několik kostelů z poslední doby. Ukázalo se, že nový chrám v Poličce je dobrou inspirací pro stavbu v Boskovicích. Architekt a stavitel Karel Fabiánek pak zhotovil plán, ve kterém znamenitě vystihl představy stavebního odboru.
 
Tak kazatelská stanice stála před započetím stavby. Mezitím byl zakoupen potřebný materiál. Mnozí členové sboru také darovali velkou část stavebního dřeva, v celkové hodnotě 10.000,-K. Ostatní dřevo jsme obdrželi darem od boskovické a sudické obce, Lesního i Vodního družstva.
 
Dne 7.dubna 1940 byla zahájena stavba. Velké poděkování tehdy patřilo členům sboru, kteří velmi pomohli svými dary a pomocí. A to nejen staršovstvu, ale všem starým i mladým bratřím a sestrám, z nichž mnozí měli pro naši krásnou věc pravé křesťanské pochopení. Díky tomu práce rychle pokračovaly. Tomu napomohl velkolepý dar Jeronymovy jednoty, ústředního fondu pro podporu církevních staveb ve výši 33.900,-K. Vedle toho jsme obdrželi dary od vanovické záložny, bezúročnou půjčku od synodní rady i vanovického sboru. Děkujeme všem, kteří kdykoliv a čímkoliv přispěli.
 
Ze zápisu schůze výboru kazatelské stanice v Boskovicích dne 1.6.1941: „S pomocí Boží dílo dokončujeme... Stavěli jsme nejen pro přítomné, ale i pro budoucí pokolení. Naším přáním je, aby všichni se navrátili k Hospodinu, neb k tomu účelu byl chrám s tou láskou zbudován. ... Kéž všichni vstupující do této svatyně najdou uklidnění duším svým a Bůh prosby jejich vyslýchej.“
 
Nový kostel byl otevřen při slavnostních bohoslužbách dne 29.června 1941 za účasti brněnského seniora dr.Viktora Hájka, synodního seniora  dr.Josefa Křenka, pana starosty Večeři a mnoha dalších hostů. Shromáždění bylo zahájeno u školy (v tehdejší Růžové ulici), kde se do té doby konaly bohoslužby. Poté šel průvod k novostavbě, kde stavitel předal klíče předsedovi kazatelské stanice a ten je dal do rukou bratru synodnímu seniorovi, který chrám otevřel.
 
Mezi všemi, kdo se za stavbu kostela zasloužili je třeba především zmínit stavitele Karla Fabiánka, pokladníka Ladislava Chmela, jednatele Františka Staňka a předsedu stavebního odboru Josefa Vykoukala.
 
Při otevření kostela mimo jiné zazněla tato slova diakona Tomáše Rumíška: „Stojíme u dokončené stavby. Děkujeme vroucně Pánu za všechnu jeho milost a dobrotu, které se nám dostalo. Děkujeme všem drahým bratřím a sestrám za jejich obětavost, práci i modlitby, kterými podpírali toto snažení. Stavba kostela je již ukončena – naše práce nikoliv. Musíme i dále udržet ten kruh rukou i srdcí, který byl mezi námi dosud a pracovati k duchovnímu prohloubení v našem kraji. Všechna naše práce musí se i nadále nésti k tomu, aby On byl oslaven. Pak ten náš kostelíček bude Betel i Betlém pro duše toužící a hledající.“
 
V roce 1997 byl kostel jako jediná funkcionalistická stavba v Boskovicích zařazen mezi kulturní památky.

Aktuality sboru

Na základě doporučení Synodní rady Českobratrské církve evangelické jsme se rozhodli

do odvolání zrušit konání fyzických bohoslužeb v evangelickém kostele v Boskovicích.

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.