VÁNOČNÍ DOPIS 2012

VÁNOČNÍ DOPIS 2012
 
Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: "Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a u ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: 'Pán je potřebuje.' A ten člověk je hned pošle."
To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka: 'Povězte dceři siónské: Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu.'                                                   Matouš 21,1-5
 
Píseň z Evangelického zpěvníku 306 Když se Pán Ježíš narodil
 
 
 
Adventní hledání ticha, které promlouvá
 
Když slyším „Ježíšku, panáčku“ od poloviny října i tehdy když si chci koupit jen chleba, je to buď k vzteku, nebo to člověka naplňuje lítostí. Avšak lítostí nad čím? Nad tím, že ti druzí nechápou. Ale chápu vlastně já sám?
 
V centru adventu, tak jako v centru všeho, stojí Ježíš. Ten, po kterém toužíme, na kterého se těšíme. Je to on, kdo se nám z lásky dává. Ježíšův příchod na svět, do našeho života – to je ona radostná zvěst. Advent je tak dobou, kdy k této události hledáme správný vztah.
 
Ve vánoční zvěsti slyšíme, nejen jak se to stalo, ale co se stalo: na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh…A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
 
Abychom nalezli vtělené Slovo, abychom se setkali s Ježíšem Kristem, musíme objevit ticho. Toto ticho není jen absencí zvuku. Jsou různé druhy ticha…
 
Dnešní doba je dobou slov a informací. Hrnou se na nás z televizních kanálů a bezedných hlubin internetu.  Nezřídka  to  působí  apatii vůči    všemu, co se nás  přímo  netýká.   Taková  inflace  slov potřebuje touhu po 
tichu,  abychom mohli  slovo  znovu  objevit  a  doslova    vychutnat. Advent je k tomu  ideální  příležitostí.  Je to doba očišťování, kdy se chceme těšit opravdu na to podstatné v našem životě.
 
Další druh ticha je tichem smutným, je to ticho opuštěnosti. Kdy není s kým mluvit. Toto ticho je rozrušováno adventem – příchodem Božího syna. Křesťanovi se nemůže stát, že by neměl s kým mluvit. I když je lidsky viděno sám, ve skutečnosti není sám nikdy. Immanuel – Bůh s námi – je opravdu s každým z nás.
 
A pak je tu další ticho, způsobené výpadkem spojení. V době mobilních telefonů a e-mailu jsme plni hrůzy, když někdo okamžitě nereaguje. To se může stát i při komunikaci s Bohem. Očekáváme, že Bůh zareaguje, a ono tomu tak není. V takové situaci je výpadek na naší straně. Navázat funkční spojení s Bohem, aby do našeho ticha  zaznělo živé Boží slovo, i to je adventní úkol.
 
Je dobré usilovat o správné ticho, v němž může promluvit Bůh, v němž uslyšíme jeho hlas, který tříbí naši pozornost. Velké věci se rodí v tichu. V tichu noci se narodil i náš Spasitel, v tichu se rodí i do našeho srdce. Nalezení takového ticha, to je nekrásnější příprava na Vánoce.
 
Přeji vám požehnaný advent, s tím, ať zaslechneme kroky toho, jehož narození dodnes oslavuje andělský zpěv Gloria, prostupující tichou nocí.
                      
Pane, přišel jsi mezi nás v takové tichosti, že jsem si tě nevšiml… Bez halasu a okázalosti, jako ten poslední, služebník všech, a přece jsi naplnil čas a vesmír. Ztišením se tebe sluší chválit teď a vždycky.
Amen
 
"Bůh je bezpečí před včerejškem.
Bůh je bezpečí pro dnešek.
Bůh je bezpečí pro zítřek.
Do nastávajícího roku vyjděme
s trpělivou jistotou a vědomím,
že před námi kráčí Bůh."
                                                    (O. Chambers)
 
Srdečně zveme na tento adventní a vánoční program:
 
  Boskovice - kostel
  2.12.  9.30 hod.  1.adventní neděle, sv. Večeře Páně, M.Zikmund
                               „Dárkování“ – prodej domácích výrobků, výtěžek určen na  
                              interiér  kostela
  9.12.   9.30 hod. 2.adventní neděle, M.Zikmund
                                   „Dárkování“
           16.00 hod. Nedělní adventní odpoledne s výrobou vánočních ozdob
10.12. 18.00 hod. Předvánoční zpívání ve Svitávce
16.12.  9.30 hod.  3.adventní neděle, M.Zikmund
23.12.   9.30 hod. 4.adventní neděle – dětská vánoční slavnost
24.12. 16.00 hod. Štědrovečerní zamyšlení – v horním sále, M.Zikmund
25.12.   9.30 hod. Boží hod Vánoční – sv.Večeře Páně, M.Zikmund
26.12.   9.30 hod. svátek mučedníka Štěpána
30.12.   9.30 hod. Neděle po Vánocích, L.Korpa, farář v Kloboukách u Brna
  1.1.     9.30 hod. Nový rok 2013 - sv.Večeře Páně, M.Zikmund
 
Sudice – sborový sál:
  9.12.  8.15 hod. 2.adventní neděle, sv.Večeře Páně, M.Zikmund
26.12.  9.00 hod. Svátek muč. Štěpána, sv.Večeře Páně, M.Zikmund
 
 
 
                      
 

Rádi bychom poděkovali vám všem, kdo přispíváte k životu našeho sborového společenství nejrůznějšími podněty, zájmem, praktickou pomocí  i finančními dary. Za to vše jsme Bohu i vám vděčni!

 
                           
Sestry a bratři, přejeme Vám, abyste prožili adventní a vánoční časv radosti a v požehnaném nepokoji, proměňujícím životy a celý svět.
 
Staršovstvo sboru v Boskovicích.

Aktuality sboru

Na základě doporučení Synodní rady Českobratrské církve evangelické jsme se rozhodli

do odvolání zrušit konání fyzických bohoslužeb v evangelickém kostele v Boskovicích.

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.