VÁNOČNÍ DOPIS 2012

VÁNOČNÍ DOPIS 2012
 
Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: "Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a u ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: 'Pán je potřebuje.' A ten člověk je hned pošle."
To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka: 'Povězte dceři siónské: Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu.'                                                   Matouš 21,1-5
 
Píseň z Evangelického zpěvníku 306 Když se Pán Ježíš narodil
 
 
 
Adventní hledání ticha, které promlouvá
 
Když slyším „Ježíšku, panáčku“ od poloviny října i tehdy když si chci koupit jen chleba, je to buď k vzteku, nebo to člověka naplňuje lítostí. Avšak lítostí nad čím? Nad tím, že ti druzí nechápou. Ale chápu vlastně já sám?
 
V centru adventu, tak jako v centru všeho, stojí Ježíš. Ten, po kterém toužíme, na kterého se těšíme. Je to on, kdo se nám z lásky dává. Ježíšův příchod na svět, do našeho života – to je ona radostná zvěst. Advent je tak dobou, kdy k této události hledáme správný vztah.
 
Ve vánoční zvěsti slyšíme, nejen jak se to stalo, ale co se stalo: na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh…A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
 
Abychom nalezli vtělené Slovo, abychom se setkali s Ježíšem Kristem, musíme objevit ticho. Toto ticho není jen absencí zvuku. Jsou různé druhy ticha…
 
Dnešní doba je dobou slov a informací. Hrnou se na nás z televizních kanálů a bezedných hlubin internetu.  Nezřídka  to  působí  apatii vůči    všemu, co se nás  přímo  netýká.   Taková  inflace  slov potřebuje touhu po 
tichu,  abychom mohli  slovo  znovu  objevit  a  doslova    vychutnat. Advent je k tomu  ideální  příležitostí.  Je to doba očišťování, kdy se chceme těšit opravdu na to podstatné v našem životě.
 
Další druh ticha je tichem smutným, je to ticho opuštěnosti. Kdy není s kým mluvit. Toto ticho je rozrušováno adventem – příchodem Božího syna. Křesťanovi se nemůže stát, že by neměl s kým mluvit. I když je lidsky viděno sám, ve skutečnosti není sám nikdy. Immanuel – Bůh s námi – je opravdu s každým z nás.
 
A pak je tu další ticho, způsobené výpadkem spojení. V době mobilních telefonů a e-mailu jsme plni hrůzy, když někdo okamžitě nereaguje. To se může stát i při komunikaci s Bohem. Očekáváme, že Bůh zareaguje, a ono tomu tak není. V takové situaci je výpadek na naší straně. Navázat funkční spojení s Bohem, aby do našeho ticha  zaznělo živé Boží slovo, i to je adventní úkol.
 
Je dobré usilovat o správné ticho, v němž může promluvit Bůh, v němž uslyšíme jeho hlas, který tříbí naši pozornost. Velké věci se rodí v tichu. V tichu noci se narodil i náš Spasitel, v tichu se rodí i do našeho srdce. Nalezení takového ticha, to je nekrásnější příprava na Vánoce.
 
Přeji vám požehnaný advent, s tím, ať zaslechneme kroky toho, jehož narození dodnes oslavuje andělský zpěv Gloria, prostupující tichou nocí.
                      
Pane, přišel jsi mezi nás v takové tichosti, že jsem si tě nevšiml… Bez halasu a okázalosti, jako ten poslední, služebník všech, a přece jsi naplnil čas a vesmír. Ztišením se tebe sluší chválit teď a vždycky.
Amen
 
"Bůh je bezpečí před včerejškem.
Bůh je bezpečí pro dnešek.
Bůh je bezpečí pro zítřek.
Do nastávajícího roku vyjděme
s trpělivou jistotou a vědomím,
že před námi kráčí Bůh."
                                                    (O. Chambers)
 
Srdečně zveme na tento adventní a vánoční program:
 
  Boskovice - kostel
  2.12.  9.30 hod.  1.adventní neděle, sv. Večeře Páně, M.Zikmund
                               „Dárkování“ – prodej domácích výrobků, výtěžek určen na  
                              interiér  kostela
  9.12.   9.30 hod. 2.adventní neděle, M.Zikmund
                                   „Dárkování“
           16.00 hod. Nedělní adventní odpoledne s výrobou vánočních ozdob
10.12. 18.00 hod. Předvánoční zpívání ve Svitávce
16.12.  9.30 hod.  3.adventní neděle, M.Zikmund
23.12.   9.30 hod. 4.adventní neděle – dětská vánoční slavnost
24.12. 16.00 hod. Štědrovečerní zamyšlení – v horním sále, M.Zikmund
25.12.   9.30 hod. Boží hod Vánoční – sv.Večeře Páně, M.Zikmund
26.12.   9.30 hod. svátek mučedníka Štěpána
30.12.   9.30 hod. Neděle po Vánocích, L.Korpa, farář v Kloboukách u Brna
  1.1.     9.30 hod. Nový rok 2013 - sv.Večeře Páně, M.Zikmund
 
Sudice – sborový sál:
  9.12.  8.15 hod. 2.adventní neděle, sv.Večeře Páně, M.Zikmund
26.12.  9.00 hod. Svátek muč. Štěpána, sv.Večeře Páně, M.Zikmund
 
 
 
                      
 

Rádi bychom poděkovali vám všem, kdo přispíváte k životu našeho sborového společenství nejrůznějšími podněty, zájmem, praktickou pomocí  i finančními dary. Za to vše jsme Bohu i vám vděčni!

 
                           
Sestry a bratři, přejeme Vám, abyste prožili adventní a vánoční časv radosti a v požehnaném nepokoji, proměňujícím životy a celý svět.
 
Staršovstvo sboru v Boskovicích.

Aktuality sboru

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Adventní a vánoční program farního sboru:

1.12. pečení perníků & Krabice od bot (14.00)
2.12. bohoslužba 1.adventu, s Dárkováním (9,30)
2.12. 1.adventní koncert De profundis (18,00)
9.12. bohoslužba 2.adventu (9,30)
9.12. 2.adventní koncert Dorota Barová (18,00)
16.12. bohoslužba 3.adventu (9,30)
16.12. 3.adventní koncert Nota Boskovice (18,00)
17.12. adventní setkání ve Svitávce (17.00)
21.12. 4.adventní koncert Kantiléna (18,00)
23.12. bohoslužba s vánočním divadlem (9,30)

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.