SBOROVÝ DOPIS - ÚNOR 2013

SBOROVÝ DOPIS - ÚNOR 2013
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Boskovicích
 
 
 Vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde. 
Židům 13,14 – heslo roku 2013
 
Jsme ve světě cizinci a přistěhovalci. Trvalé bydliště máme u svého nebeského Otce, tak víme, že vše kolem nás je jen do času. Nic ze zdánlivě určujících sil není rozhodující. To dává svobodu.
 
Jako cizinci vyhlížející svůj domov mimo souřadnice našeho světa však z něho neutíkáme. Víme, že ještě nejsme v cíli, že ještě není hotovo, jsme na cestě. Jsme poutníky, abychom vnášeli do světa radostnou zvěst o Kristově záchraně a chválili Pána Boha. Žijeme z odpuštění, smíření, vstupujeme do nových zápasů, ve kterých se zastáváme druhých, setrváváme při nemocných a unavených, protestujeme proti bezpráví či zneužití moci. Víra v Krista nás na této cestě nese a drží. Víme přece o svém občanství v nebesích, spoléháme na vítězného a vzkříšeného Pána. To je cíl naší cesty.
 
Nemáme zde trvalý domov. V tom je obrovská svoboda.  Jsme svobodní od toho, čím jsou druzí zotročeni a co se stalo jejich bohem a pánem. Ať je to sláva nebo dobré jméno, kariéra a bohatství, nebo plné hrnce masa. Jsme svobodní pro změny a proměny života. Jsme svobodní něčeho se i zříci, abychom mnohem více objevili. V tom tkví smysl postu, který je završen oslavou vzkříšení.
 
 
VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ
je svoláno podle Jednacího a volebního řádu čl.6 na neděli 17. března 2013 od 9.30 hod. Srdečně Vás všechny zveme. Je to příležitost vyjádřit se k životu sboru, předložit možné návrhy, vyposlechnout, jak sborové společenství žije duchovně, organizačně i ekonomicky. Sborové shromáždění činí platná usnesení za jakéhokoliv počtu přítomných členů.
Prosíme, podpořme výroční sborové shromáždění svou účastí a zájmem o život sboru. Všechny, kteří by tuto, ale i jinou neděli měli zájem o odvoz, prosíme, aby se přihlásili br. faráři.
 
 
HOSPODÁŘSKÁ SAMOSTATNOST CÍRKVE
Od 1.1.2013 vstoupil v platnost zákon č.428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi. Tento zákon se týká dvou oblastí: restitucí majetku (odškodnění) a odluky církví od státu. V rámci odškodnění má naše církev obdržet od státu v rozmezí 30 let přes dvě miliardy Kč (2.266.593.186,-), s tím, že současná státní dotace církvím bude postupně do r. 2030 zrušena. Za 17 let bude církev hospodařit cela nezávisle na státu, což přinese nové nároky na jednotlivé sbory. Jestliže bude chtít sbor zaplatit svého  vlastního faráře, bude muset, kromě jiných nákladů, vybrat navíc 300 000,-Kč za rok. (To jsou průměrné náklady na roční plat duchovního, včetně všech daní a odvodů, které dosud dával stát). 
 
KONCERT KUDYKAM
V neděli 24. února 2013 od 10.30 se v našem kostele koná koncert pěvecko-hudební skupiny „Kudykam“. Jde o skupinu evangelické mládeže, převážně z Vanovic. Vystoupení navazuje na rodinné bohoslužby, které začínají v 9.30 hod.
 
SVĚTOVÝ DEN MODLITEB
Ekumenická večerní bohoslužba se bude konat ve čtvrtek 7. března 2013 od 18.00 hod. v malém sále kostela. Letošní program připravily ženy z Francie a nazvaly jej „Byl jsem cizí a přijali jste mě“.
O modlitby, čtení z bible, úvahu a písně se podělí sestry ze všech křesťanských církví v Boskovicích. Budou se promítat obrázky z Francie.
 
TŘICÁTNÍCI
Setkání jsou jednou měsíčně v sobotu. Mohou přijít rodiče i s dětmi. Naše další setkání budou 23. března, 27. dubna a 25. května. Začátek je vždy v 15.00 hod., zpravidla v horním sále kostela. V červnu plánujeme rodinný výlet.
 
SBÍRKA ŠATSTVA
Sbírku šatstva pro diakonii v Broumově plánujeme na dny 22. a 23. dubna 2013. Sbírá se oblečení, lůžkoviny, domácí potřeby (nádobí), přikrývky, obuv, hračky (nepoškozené), polštáře.
 
HLEDÁNÍ NOVÉHO FARÁŘE
V lednu bratr farář Zikmund oznámil, že přijal pozvání do sboru v Přerově a v létě, bude-li na novém místě zvolen, ukončí svou službu v našem sboru. Staršovstvo oslovilo několik farářů, zda by se ucházeli o místo kazatele v Boskovicích, z nichž dva odpověděli kladně: Filip Ženatý, vikář v Brně, a Jiří Bureš, farář v Chomutově.
Oba budou pozváni, aby vedli bohoslužby, po nich bude následovat rozhovor s přítomnými členy sboru a poté se staršovstvem. Staršovstvo pak vybere kandidáta pro volbu kazatele, po obdržení pokynu k volbě od synodní rady se uskuteční volba na mimořádném výročním shromáždění, pravděpodobně v červnu.
Bratr Filip Ženatý je pozván na neděli 10. března, bratr Jiří Bureš na neděli 7. dubna.
Staršovstvo vyzývá členy sboru, aby tuto věc provázeli svými modlitbami.
 

ZE SENIORÁTU
·         V sobotu 2.března od 9.00 hod. se v Brně, Netušilova 26 pořádá setkání organizované Poradním odborem evangelizačním a misijním: „Zvěstování a misie“
·         Jarní školka mládeže 10.-12. května v Olešnici
·         Seniorátní rodinná neděle  9. 6. v Prosetíně 

 
Milí přátelé, sestry a bratři, přejeme vám, ať vás provází Boží moc a povzbuzení, že máme krále, který je nade všechny vladaře a prezidenty, a jemuž je dána veškerá moc na nebi i na zemi.
 
Děkujeme vám všem za jakékoliv osobní nasazení a službu sboru, za peněžní i jiné dary a modlitby, kterými přispíváte sborové rodině.
 
Staršovstvo sboru

Aktuality sboru

Na základě doporučení Synodní rady Českobratrské církve evangelické jsme se rozhodli

do odvolání zrušit konání fyzických bohoslužeb v evangelickém kostele v Boskovicích.

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.