SBOROVÝ DOPIS - ČERVEN 2013

SBOROVÝ DOPIS - ČERVEN 2013
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Boskovicích
 
Soběstačnost sboru
 
Odluka církví od státu je dobrá věc. Podařila se prosadit díky přijatému zákonu o restituci církevního majetku a finančním narovnání mezi státem a církvemi. Stát uznal svůj dluh vůči církvím a část v minulosti ukradeného majetku vrátí ve hmotné podobě (nemovitosti, pozemky, lesy) a z části finančně. Naše církev (ČCE) obdrží finanční náhradu ve výši 2,266 mld. Kč, které budou rozloženy na 30 ročních splátek. Zároveň bude v rozmezí 17 let klesat současný státní příspěvek na mzdy až na nulu. Poté, a po splacení finanční náhrady církve již nedostanou od státu ani korunu. Jde tedy o to, že postupně přejdeme na samofinancování, tedy že k provozním nákladům přibudou náklady na platy farářů a dalších zaměstnanců. Důsledek je zřejmý: Má-li být – v dohledné budoucnosti – každý sbor finančně soběstačný, musí se podstatně zvýšit obětavost členů sboru. O kolik?
 
K tomu, aby sbor zaplatil svého faráře na plný úvazek, je zapotřebí vybrat navíc částku 300.000,-Kč ročně. Pro ilustraci uvádíme tabulku s obětavostí v roce 2012:
 
Sbírky ... 55.937 Kč
Salár ... 119.358 Kč
Dary ...  27.950 Kč
Ostatní dary ...  0 Kč
Příp. další příjmy s charakterem obětavosti ... 0 Kč
Celková stávající obětavost sboru ... 203.245 Kč
 
 
 
Stávající obětavost sotva stačí k tomu, abychom pokryli náklady na běžný provoz sboru. Mnohé investiční akce (interiér kostela, topení v kostele, nový nábytek, oprava fasády v Sudicích atd.) bychom nebyli schopni uhradit bez darů od obce, Jeronymovy jednoty, nebo od partnerských sborů v zahraničí. A k tomu si připočtěme navíc částku 300.000,-Kč, bude-li sbor usilovat o to, mít svého faráře jako dosud.Staršovstvo sboru se vyjádřilo, že chceme mít svého duchovního správce a pastýře. To je důležité – vědět, co chceme, a také, co pro to musíme udělat.
 
Stojíme před tím, že v rozmezí 17 let musíme navýšit příjmy sboru (obětavost členů) celkem o 250%. Tedy o tolik je nutné zvyšovat příspěvky na chrámové sbírky, salár a dary sboru, abychom byli jako sbor soběstační. Jsme přesvědčeni, že to není nic nemožného! Navíc, jde-li o proces v délce 17 let. Pak z toho vychází navyšování naší současné obětavosti o 15% každý rok. Tedy:
 
- dávám-li nyní do chrámové sbírky při bohoslužbách 50,-Kč, další rok budu dávat 57,50,-Kč, až za 17 let to bude činit 127,-Kč- dávám-li nyní na salár 1.000,-Kč, další rok 1.150,-Kč, za 17 let 2.550,-Kč.Toto jsou jen příklady. Samozřejmě lze zvýšit svou obětavost libovolně, bez omezení, podle svých možností.
 
Zdá se nám to příliš? Ve starém Izraeli platila povinnost desátků, tento model převzaly i některé současné církve. U nás platí, že výše obětavosti by měla být úměrná příjmu a mělo by být morální povinností to dodržovat. V Církevním zřízení naší církve se uvádí, že výdělečně činný člen sboru dává sboru pět procent z příjmu. Např. z čistého měsíčního příjmu 10.000,-Kč činí 5% částku 500,-Kč, tedy 6.000,- za rok. V situaci, kdy by členové sboru aktivně se účastnící sborového života dávali salár v této poměrné výši, byl by sbor okamžitě finančně soběstačný a připraven na odluku od státu. V tuto chvíli se to mnohým může zdát příliš nadnesené. Ale rozložíme-li navýšení své obětavosti na dobu více let, nebude to nic nemožného.
 
Věřím, že mnohé z evangelíků dosavadní stav, kdy faráři byli placeni státem, demoralizoval. Situace odluky, kdy sbor je a stále více bude „náš podnik“, nás snad povzbudí a probudí naši aktivitu – možná budeme i překvapeni.

Věřím, že nám jde o společenství sboru a celé církve natolik, že je budeme brát za své a pečovat o ně se stejnou odpovědností, jako v případě vlastní domácnosti.
 
 
 
Nový nábytek
Díky získané dotaci z MAS (Místní akční skupina) Boskovicko jsme si nechali vyrobit na míru nábytek do dolní místnosti na faře. Skříně a stoly voní novotou, díky nim vznikly nové úložné prostory a celá místnost tak dostala novou tvář. Přejeme si, aby se zde děti i dospělí dobře cítili při svých setkáních. K něm jste i vy zváni.
 
Ventilátor u varhan
Na začátku roku jsme obdrželi od města Boskovice dar na pořízení nového ventilátoru, který je již nainstalován. Jeho přednost bude ta, že jej budeme méně vnímat, tedy že bude mít tišší chod oproti svému předchůdci.
 
Fasáda v Sudicích
Během letošního roku by se měla začít opravovat fasáda na jižní straně sudické modlitebny, která to potřebuje již řadu let. Práce provádí Martin Minx, na tuto akci přispěla také sudická obec, tak jsme vděční za to, že se na tom z velké míry podílejí místní. Z to jim patří naše poděkování.
 
Přístupy do sboru
Díky Pánu Bohu neprojednáváme ve sboru pouze věci finanční či hospodářské, jakkoliv jsou důležité, ale radujeme se také z nových narození, tělesných i duchovních. Na měsíc červen se nakupilo několik křtů a přístupů do sboru. V neděli 2.6. byla pokřtěna Martina Koupá se svou dcerou Natálií (3 roky) z Boskovic, v neděli 23.6. byla udělena svátost křtu Emě (3 roky) a Kateřině (4 měsíce) Zouharovým ze Svitávky, jejichž maminka, Dagmar byla přijata do sboru; pokřtěna byla také Karin Bařinová (6 měsíců), jejíž maminka Michaela se s rodinou před časem přistěhovala do Černé Hory a rovněž vstoupila do našeho sboru.
Mysleme na ně ve svých modlitbách, ať najdou ve společenství sboru i v našich srdcích místo.
 
Táborový pobyt v Pusté Rybné
Na dny 10.-13.7.2013 plánujeme zkrácený táborový pobyt v Pusté Rybné na Českomoravské vysočině. Budeme vděčni za pomoc v podobě naturálií, které uplatníme v kuchyni. Děkujeme.
 
Stěhování rodiny Zikmundových, administrace sboru
Dovolte mi zde, abych se vyjádřil osobně. Jak jsem na začátku roku oznámil, k 31.8.2013 končím svou službu v Boskovicích a s rodinou se stěhujeme do Přerova, kde nastoupím v místním sboru k 1.9.2013. Jediným důvodem této změny je to, že zde působím již 12 let a tuto dobu považuji za dostatečně dlouhou, abych se odhodlal ke změně. Tu považuji za dobrou pro sebe i pro boskovický sbor. Vím, že mnozí lidé byli tímto rozhodnutím překvapeni, ale jsem přesvědčen, že to bude prospěšné pro obě strany. Jak já, tak i sbor potřebují nové podněty a věřím, že se nám s Boží pomocí dostanou.
 
Důležité je, že boskovické staršovstvo již jedná s kandidátem pro volbu kazatele sboru, a to s Jiřím Burešem z Chomutova. Bratr Bureš, bude-li zvolen, nastoupí v Boskovicích na začátku příštího léta. Burešovi pocházejí z Brna, mají tři děti (7, 5 a 2 roků) a do Boskovic se již těší.
 
Od září 2013 do (asi) června 2014 tedy bude sbor uprázdněn a bude administrován bratrem farářem P.Freitingerem z Vanovic. Bude to zřejmě znamenat utlumení některých aktivit, ale většina z nich se bude konat dál. V neděli se zde budou střídat různí kazatelé, občas budou čtené bohoslužby, zajištěna bude nedělní škola, biblická hodina pro dospělé i děti a také vyučování konfirmandů. Podrobněji budete informování v září.
 
Rád bych zde uvedl, že jsme byli v Boskovicích moc rádi, víc, než jsem schopen vyjádřit v několika větách. Našli jsme tady opravdový domov, jak ve městě, tak především ve sboru. Jsme s vámi spojeni tolika nitkami v podobě rozličných setkání, rozhovorů, modliteb a zpěvů, výletů, táborů, sdílených starostí i radostí, že nemůžeme předpokládat, že bychom je přerušili i po odstěhování. Jsme za to všechno nesmírně Pánu Bohu vděční a vše, co je před námi, vkládáme do Jeho rukou.
 
Rádi bychom se rozloučili se sborem v neděli 25.8. při bohoslužbách. Bůh vám všem žehnej.
 
Marek Zikmund

Aktuality sboru

Na základě doporučení Synodní rady Českobratrské církve evangelické jsme se rozhodli

do odvolání zrušit konání fyzických bohoslužeb v evangelickém kostele v Boskovicích.

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.