Sborový dopis únor 2010

SBOROVÝ DOPIS - ÚNOR 2010
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Boskovicích, boskovice@evangnet.cz; www.boskovice.evangnet.cz; tel. 516 452 197
 

Milí přátelé, bratři a sestry, v předloženém sborovém dopise najdete informace o sborovém životě v nejbližších měsících. Ale nejdříve jedno podzimní ohlédnutí:
 

 • NÁVŠTĚVA PARTNERSKÉHO SBORU

O víkendu 16.-18.října 2009 jsme navštívili naše přátele ze sboru v Saalu nad Dunajem, s nimiž udržujeme partnerské kontakty již 17 let. Z našeho sboru se vypravilo dvanáct lidí. Strávili jsme spolu krásný čas při rozhovorech, bohoslužbách i sobotní návštěvě Mnichova. Utvrdili jsme se, že chceme v našich setkáních pokračovat. Letos očekáváme naše německé přátele u nás, termín bude včas oznámen.
 

 • HESLO PRO ROK 2010

Ježíš říká: „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí!
Věříte v Boha, věřte i ve mne!“ (Jan 14,1)
Je to lidská zkušenost: tváří v tvář některým skutečnostem se chvějeme úzkostí, máme strach. Sám Ježíš pocítil mnohokrát strach, úzkost, smutek, hněv – ani nám emoce nezakazuje, naopak vyzývá k solidaritě plakat s plačícími. Je zajímavé, že nevolá k tomu, bát se spolu s ustrašenými. Strach ochromuje, bere odvahu a naději. Ale ani Kristus sám se mu nevyhnul. Bojí se utrpení, bojí se o své blízké. A prosí za ně.
 
Po vzoru Ježíšova života nám nemá být jedno, daří-li se druhým vedle nás zle a těžce. Ježíšova výzva nechvět se úzkostí nezaručuje bezbolestný život. Ježíš ukazuje cestu, jak ve strachu a úzkosti, uprostřed negativních emocí, zůstat věrný Bohu a úkolu, který nám do života svěřil. Abychom uměli poslušně i poctivě říct: opravdu se bojím, Pane, kam až mě zavede cesta, kterou pro mě máš, ale věřím, že je to cesta nejlepší. Buď vůle Tvá! A jít, kam mě Pán posílá. Strach, úzkost a smutek mít budeme, ale že se nás nezmocní natolik, abychom zapomněli, KOMU jsme uvěřili
 
 

 • SBOROVÝ KARNEVAL

V sobotu 13.února 2010 se bude konat sborový karneval, opět v modlitebně v Sudicích. Začátek v 15.00 hod. V úvodním programu se seznámíme s africkou zemí Kamerun, odkud je připraven letošní program Světového dne modliteb pro děti, včetně promítání fotek z této země. Nebude chybět tombola a soutěže. Zvány jsou děti i dospělí bez ohledu na věk.
 

 • KAVÁRNIČKA - ÚNOR

V pondělí 22.února od 17.00 hod. zveme na kavárničku u příležitosti 90.narozenin sestry Dagmar Zbytovské. Takové jubileum je důvodem k vděčnosti Pánu Bohu, o to větší, že se s oslavenkyní můžeme doposud nepravidelně osobně vídat. Při společném posezení si připomeneme dlouhá léta, která manželé Zbytovští strávili v našem sboru, a jakými dary přispěli k jeho životu.
 

 • KAVÁRNIČKA – BŘEZEN

Na úterý 16.března 2010 připravujeme další kavárničku. Hostem bude pan Dalibor Mahel z Brna, který bude vyprávět o Barmě, zemi v jihovýchodní Asii. S touto zemí jsme v nepřímém kontaktu díky rodině Bawihung pocházející z Barmy a žijící nyní v Černé Hoře a navštěvující naše shromáždění. Začátek v 17.00 hod.
 

 •  RODINNÉ BOHOSLUŽBY

 Zůstává otázkou, proč se bohoslužeb účastní méně než desetina všech členů sboru? Povzbuzujme se navzájem, zvěme členy našich rodin. Vždyť jít v neděli na bohoslužby je prvním výrazem toho, že jsme křesťané, že patříme Kristu, i k sobě navzájem.
Nedělní bohoslužby jsou shromážděním celého sboru. Společným vyznáním, že nosíme pomyslný dres našeho Pána Ježíše Krista. Neděle je dnem zvláštním, kdy jsme vyzýváni všeho zanechat a vyhradit si čas pro slyšení Božího slova, oslavu Krista mezi námi a posílení sborového společenství. Přicházejí dospělí i děti. Pokračujeme v zavedené tradici, že vždy třetí neděli v měsíci (v březnu mimořádně 14.3.) jsou rodinné bohoslužby, zaměřené pro děti.
 

 • STŘEDNÍ GENERACE – tzv. „TŘICÁTNÍCI“

Nazýváme se třicátníky, ale jde o kruh lidí od dvaceti- až po padesátileté. Setkání jsou jednou měsíčně v sobotu. Program má zpravidla tři části: první – biblickou připravuje bratr farář, u druhé – úvaha, povídka či jiné zamyšlení se postupně lidé střídají. Pak následuje volné povídání a rozhovory. Mohou přijít rodiče i s dětmi. Naše další setkání budou 13.února (v Sudicích – karneval), 27.března, 24.dubna a 22.května. Kromě únorového karnevalu je začátek v 15.30 hod., zpravidla v horním sále kostela. V červnu společně vyrážíme na rodinný výlet.
 

 • SVĚTOVÝ DEN MODLITEB

je ekumenické shromáždění, každoročně připravené skupinou žen z jiné části světa. Smyslem je spojit se při modlitbách a poznat život lidí dané země. Letošní program připravily ženy z Kamerunu, kterému se též říká „Afrika v malém“. Heslo je vybráno z Žalmu 150: Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina. Světový den modliteb můžeme v Boskovicích společně slavit ve čtvrtek 11.března 2010 od 18 hod. v horním sále evangelického kostela.
 

 • VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ

je svoláno na neděli 21.března 2010 od 9.30 hod. Srdečně vás všechny zveme. Je to příležitost vyjádřit se k životu sboru, předložit možné návrhy, vyposlechnout, jak jsme si vedli a vedeme po duchovní, organizační  a ekonomické stránce. Výroční sborové shromáždění je součástí bohoslužeb a rovněž součástí našeho zájmu o sbor.
 

 • LETNÍ TÁBOR

Již s předstihem informujeme, že v týdnu 4.-10.července 2010 se bude konat tábor pro děti ze sboru a jejich kamarády. Zavítáme opět do Pusté Rybné. V průběhu jara poskytneme podrobnější informace.
 

 • HLEDÁME NOVÉ KOSTELNÍKY

Dosavadní kostelníci, manželé Tomeškovi ukončili své působení v našem sboru z důvodu pořízení nového bydlení. Hledáme rodinu, která se ujme kostelnických prací, nabízíme byt 2+1. Předpokládáme aktivní účast na sborovém životě. Nástup možný ihned.
 

 • ZE SENIORÁTU

Na konventu v listopadu 2009 byl zvolen nový seniorátní výbor ve složení: senior – Jiří Gruber, náměstek seniora - Ondřej Titěra, seniorátní kurátor - Vladimír Zikmund, náměstek kurátora - Miroslav Maňák. Pro jejich práci jim přejeme sílu, moudrost a Boží požehnání.
Setkání organizované Poradním odborem evangelizačním a misijním bude v sobotu 27.února od 9.00 hod. v Brně, Opletalova ulice
Presbyterní konference se bude konat v sobotu 13.března 2010 od 9.00 hod. v Brně, v budově Evangelické akademie v Šimáčkově ul.1
Školka seniorátní mládeže o víkendu 28.-30.května na Blažkově
Seniorátní rodinná neděle 6.června 2010 v Nosislavi
 
Milí přátelé, bratři a sestry, ať vás provází Boží přítomnost, který nás spojuje dohromady. Nechejme nad sebou znít slova písně ze Svítá 447: Každý den Pán mi sílu dává, písní mou je můj Pán. On se stal mým spasením, když kráčím s ním, nemusím se bát.
 
Děkujeme vám všem za jakékoliv osobní nasazení a službu sboru, za peněžní i jiné dary a modlitby, kterými přispíváte sborové rodině.
 
Staršovstvo sboru

Aktuality sboru

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Adventní a vánoční program farního sboru:

1.12. pečení perníků & Krabice od bot (14.00)
2.12. bohoslužba 1.adventu, s Dárkováním (9,30)
2.12. 1.adventní koncert De profundis (18,00)
9.12. bohoslužba 2.adventu (9,30)
9.12. 2.adventní koncert Dorota Barová (18,00)
16.12. bohoslužba 3.adventu (9,30)
16.12. 3.adventní koncert Nota Boskovice (18,00)
17.12. adventní setkání ve Svitávce (17.00)
21.12. 4.adventní koncert Kantiléna (18,00)
23.12. bohoslužba s vánočním divadlem (9,30)

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.