Sborový dopis únor 2010

SBOROVÝ DOPIS - ÚNOR 2010
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Boskovicích, boskovice@evangnet.cz; www.boskovice.evangnet.cz; tel. 516 452 197
 

Milí přátelé, bratři a sestry, v předloženém sborovém dopise najdete informace o sborovém životě v nejbližších měsících. Ale nejdříve jedno podzimní ohlédnutí:
 

 • NÁVŠTĚVA PARTNERSKÉHO SBORU

O víkendu 16.-18.října 2009 jsme navštívili naše přátele ze sboru v Saalu nad Dunajem, s nimiž udržujeme partnerské kontakty již 17 let. Z našeho sboru se vypravilo dvanáct lidí. Strávili jsme spolu krásný čas při rozhovorech, bohoslužbách i sobotní návštěvě Mnichova. Utvrdili jsme se, že chceme v našich setkáních pokračovat. Letos očekáváme naše německé přátele u nás, termín bude včas oznámen.
 

 • HESLO PRO ROK 2010

Ježíš říká: „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí!
Věříte v Boha, věřte i ve mne!“ (Jan 14,1)
Je to lidská zkušenost: tváří v tvář některým skutečnostem se chvějeme úzkostí, máme strach. Sám Ježíš pocítil mnohokrát strach, úzkost, smutek, hněv – ani nám emoce nezakazuje, naopak vyzývá k solidaritě plakat s plačícími. Je zajímavé, že nevolá k tomu, bát se spolu s ustrašenými. Strach ochromuje, bere odvahu a naději. Ale ani Kristus sám se mu nevyhnul. Bojí se utrpení, bojí se o své blízké. A prosí za ně.
 
Po vzoru Ježíšova života nám nemá být jedno, daří-li se druhým vedle nás zle a těžce. Ježíšova výzva nechvět se úzkostí nezaručuje bezbolestný život. Ježíš ukazuje cestu, jak ve strachu a úzkosti, uprostřed negativních emocí, zůstat věrný Bohu a úkolu, který nám do života svěřil. Abychom uměli poslušně i poctivě říct: opravdu se bojím, Pane, kam až mě zavede cesta, kterou pro mě máš, ale věřím, že je to cesta nejlepší. Buď vůle Tvá! A jít, kam mě Pán posílá. Strach, úzkost a smutek mít budeme, ale že se nás nezmocní natolik, abychom zapomněli, KOMU jsme uvěřili
 
 

 • SBOROVÝ KARNEVAL

V sobotu 13.února 2010 se bude konat sborový karneval, opět v modlitebně v Sudicích. Začátek v 15.00 hod. V úvodním programu se seznámíme s africkou zemí Kamerun, odkud je připraven letošní program Světového dne modliteb pro děti, včetně promítání fotek z této země. Nebude chybět tombola a soutěže. Zvány jsou děti i dospělí bez ohledu na věk.
 

 • KAVÁRNIČKA - ÚNOR

V pondělí 22.února od 17.00 hod. zveme na kavárničku u příležitosti 90.narozenin sestry Dagmar Zbytovské. Takové jubileum je důvodem k vděčnosti Pánu Bohu, o to větší, že se s oslavenkyní můžeme doposud nepravidelně osobně vídat. Při společném posezení si připomeneme dlouhá léta, která manželé Zbytovští strávili v našem sboru, a jakými dary přispěli k jeho životu.
 

 • KAVÁRNIČKA – BŘEZEN

Na úterý 16.března 2010 připravujeme další kavárničku. Hostem bude pan Dalibor Mahel z Brna, který bude vyprávět o Barmě, zemi v jihovýchodní Asii. S touto zemí jsme v nepřímém kontaktu díky rodině Bawihung pocházející z Barmy a žijící nyní v Černé Hoře a navštěvující naše shromáždění. Začátek v 17.00 hod.
 

 •  RODINNÉ BOHOSLUŽBY

 Zůstává otázkou, proč se bohoslužeb účastní méně než desetina všech členů sboru? Povzbuzujme se navzájem, zvěme členy našich rodin. Vždyť jít v neděli na bohoslužby je prvním výrazem toho, že jsme křesťané, že patříme Kristu, i k sobě navzájem.
Nedělní bohoslužby jsou shromážděním celého sboru. Společným vyznáním, že nosíme pomyslný dres našeho Pána Ježíše Krista. Neděle je dnem zvláštním, kdy jsme vyzýváni všeho zanechat a vyhradit si čas pro slyšení Božího slova, oslavu Krista mezi námi a posílení sborového společenství. Přicházejí dospělí i děti. Pokračujeme v zavedené tradici, že vždy třetí neděli v měsíci (v březnu mimořádně 14.3.) jsou rodinné bohoslužby, zaměřené pro děti.
 

 • STŘEDNÍ GENERACE – tzv. „TŘICÁTNÍCI“

Nazýváme se třicátníky, ale jde o kruh lidí od dvaceti- až po padesátileté. Setkání jsou jednou měsíčně v sobotu. Program má zpravidla tři části: první – biblickou připravuje bratr farář, u druhé – úvaha, povídka či jiné zamyšlení se postupně lidé střídají. Pak následuje volné povídání a rozhovory. Mohou přijít rodiče i s dětmi. Naše další setkání budou 13.února (v Sudicích – karneval), 27.března, 24.dubna a 22.května. Kromě únorového karnevalu je začátek v 15.30 hod., zpravidla v horním sále kostela. V červnu společně vyrážíme na rodinný výlet.
 

 • SVĚTOVÝ DEN MODLITEB

je ekumenické shromáždění, každoročně připravené skupinou žen z jiné části světa. Smyslem je spojit se při modlitbách a poznat život lidí dané země. Letošní program připravily ženy z Kamerunu, kterému se též říká „Afrika v malém“. Heslo je vybráno z Žalmu 150: Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina. Světový den modliteb můžeme v Boskovicích společně slavit ve čtvrtek 11.března 2010 od 18 hod. v horním sále evangelického kostela.
 

 • VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ

je svoláno na neděli 21.března 2010 od 9.30 hod. Srdečně vás všechny zveme. Je to příležitost vyjádřit se k životu sboru, předložit možné návrhy, vyposlechnout, jak jsme si vedli a vedeme po duchovní, organizační  a ekonomické stránce. Výroční sborové shromáždění je součástí bohoslužeb a rovněž součástí našeho zájmu o sbor.
 

 • LETNÍ TÁBOR

Již s předstihem informujeme, že v týdnu 4.-10.července 2010 se bude konat tábor pro děti ze sboru a jejich kamarády. Zavítáme opět do Pusté Rybné. V průběhu jara poskytneme podrobnější informace.
 

 • HLEDÁME NOVÉ KOSTELNÍKY

Dosavadní kostelníci, manželé Tomeškovi ukončili své působení v našem sboru z důvodu pořízení nového bydlení. Hledáme rodinu, která se ujme kostelnických prací, nabízíme byt 2+1. Předpokládáme aktivní účast na sborovém životě. Nástup možný ihned.
 

 • ZE SENIORÁTU

Na konventu v listopadu 2009 byl zvolen nový seniorátní výbor ve složení: senior – Jiří Gruber, náměstek seniora - Ondřej Titěra, seniorátní kurátor - Vladimír Zikmund, náměstek kurátora - Miroslav Maňák. Pro jejich práci jim přejeme sílu, moudrost a Boží požehnání.
Setkání organizované Poradním odborem evangelizačním a misijním bude v sobotu 27.února od 9.00 hod. v Brně, Opletalova ulice
Presbyterní konference se bude konat v sobotu 13.března 2010 od 9.00 hod. v Brně, v budově Evangelické akademie v Šimáčkově ul.1
Školka seniorátní mládeže o víkendu 28.-30.května na Blažkově
Seniorátní rodinná neděle 6.června 2010 v Nosislavi
 
Milí přátelé, bratři a sestry, ať vás provází Boží přítomnost, který nás spojuje dohromady. Nechejme nad sebou znít slova písně ze Svítá 447: Každý den Pán mi sílu dává, písní mou je můj Pán. On se stal mým spasením, když kráčím s ním, nemusím se bát.
 
Děkujeme vám všem za jakékoliv osobní nasazení a službu sboru, za peněžní i jiné dary a modlitby, kterými přispíváte sborové rodině.
 
Staršovstvo sboru

Aktuality sboru

Na základě doporučení Synodní rady Českobratrské církve evangelické jsme se rozhodli

do odvolání zrušit konání fyzických bohoslužeb v evangelickém kostele v Boskovicích.

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.