SBOROVÝ DOPIS - ÚNOR 2011

SBOROVÝ DOPIS - ÚNOR 2011
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Boskovicích
boskovice@evangnet.cz; www.boskovice.evangnet.cz; tel. 516 452 197

Milí přátelé, bratři a sestry,
začínáme druhou dekádu třetího tisíciletí. Co všechno přinese, nemůžeme vědět. Můžeme se ale spolehnout na to, že s Boží pomocí sborový život neustane a bude se dále rozvíjet. V následujících řádcích předkládáme plánovaná a připravovaná setkání, s vědomím, že nad všemi plány a záměry stojí Boží vůle. 

  • HESLO PRO ROK 2011

„Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“ Římanům 12,21
Apoštol Pavel zlo nepodceňuje, velmi dobře ví, jak devastuje lidské nitro a jak dovede člověka svést a opanovat. Pavlova zkušenost však ukazuje, že existuje předpoklad k tomu, aby zlo člověka neovládalo. Přemáhání zla nesouvisí s větší či menší morálkou, nýbrž především s tím, jaký d(D)uch ovládá jeho nitro (zda duch nečistý, nebo duch Boží, viz Matouš 12,43nn). Aby člověk mohl bojovat se zlem, musí rozpoznat, že jsou ve světě určité zlé síly, které jej ohrožují. To vede k hledání dobré síly, ke spolehnutí na Boží pomoc přítomnou a působící v Duchu svatém. Jedině tak je člověku dána rozhodnost, která nejen zlo rozpozná, ale zabrání mu, aby se skrze něj dále šířilo.

Je ve světě více dobra nebo zla? Promiňte, takhle se ptát nemusíme. Jde především o to, zda my osobně jednáme pod vlivem dobra nebo zla. Často stojíme znechucení nad různými podobami zla, aniž si uvědomujeme, že k němu sami přispíváme. Třeba tím, že nic proti němu neuděláme. Dělat přitom můžeme hodně. Máme na své straně mocného spojence, Toho, jenž přemohl satana na poušti a nakonec i smrt zubatou. Víra v Ježíše Krista a modlitby o dar Ducha svatého jsou předpokladem k tomu, aby zlo naráželo na pevnou hráz a rozpouštělo se před Tím, kdo jediný je Dobrý. Víc si nemůžeme přát. 

A tak ať je Boží Duch Vaším průvodcem, se kterým budete moci rádi a pokojně procházet rokem 2011.

  • VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ 

je svoláno podle Jednacího a volebního řádu čl.6 na neděli 6.března 2011 od 9.30 hod. Srdečně Vás všechny zveme. Je to příležitost vyjádřit se k životu sboru, předložit možné návrhy, vyposlechnout, jak sborové společenství žije duchovně, organizačně i ekonomicky. 
Součástí letošního výročního shromáždění bude volba faráře sboru. V zářijovém dopise bylo uvedeno, že bratr farář Zikmund bude odcházet do jiného sboru. Došlo ke změnám a bratr farář Zikmund s podporou staršovstva znovu kandiduje na místo faráře boskovického sboru. Pokud by byl zvolen, bude nadále působit v našem sboru. Jelikož to bude letos deset let, na které byl zvolen, bude nutné vykonat opakovanou volbu. Volba se může konat jen tehdy, sejde-li se k ní nadpoloviční polovina voličů zapsaných v seznamu členů s hlasovacím právem. Nedojde-li k tomu, volba se může konat za jakéhokoliv počtu po uplynutí půl hodiny od ohlášeného počátku shromáždění. (JVŘ, čl.9) 
Prosíme, podpořme výroční sborové shromáždění svou účastí a zájmem o život sboru. Všechny, kteří by tuto, ale i jiné neděli měli zájem o odvoz, prosíme, aby se přihlásili br. faráři. 
V neděli 6.března nebude vysluhována sv.Večeře Páně. Společně budeme slavit sv.Večeři Páně o týden později, tedy  13.března - 1.postní neděli.

Zajímá Vás, jak jsme hospodařili s finančními prostředky v roce 2010? V tabulce najdete výsledky z minulého roku a rozpočet na rok 2011:
VÝDAJE 2010/2011
Spotř. a kanc.materiál... 18.705 / 20.000
Spotřeba energie.......... 85.994 / 100.000
Běžná údržba................59.553 / 300.000
Cestovné..................... 22.429 / 15.000
Prezentace................... 10.344 / 10.000
Telekomunikace...........   8.601 / 9.000
Mzdové náklady...........   21.459 / 24.000
Seniorátní repartice.......   7.240 / 7.920
Celocírkevní repartice .... 20.550 / 21.890
Odvod do Personálního f... 71.000 / 71.000
Splátky půjček .................40.000 / 40.000

PŘÍJMY 2010 / 2011
Sbírky .......... 63.033 / 68.000
Dary členů...... 20.320 / 15.000
Dary zahraniční.... 41.827 / 80.000
Salár ................103.700 / 115.000
Zúčtování fondů.... 64.091 / 30.000
Nájem ................ 23.300 / 60.000

V kolonce „běžná údržba“ pro letošní rok je obsažen výdaj na rekonstrukci topení v kostele ve výši 220.000,-Kč. Jelikož ještě nemáme pokrytou celou rozpočtovanou částku, jednáme o možnost dotace z obce či kraje.
 
Jsme Pánu Bohu vděčni za Vaše finanční dary, za salár – pravidelný příspěvek na práci sboru – a dovolujeme si připomenout doporučenou výši 5% čistého příjmu.
Děkujeme však i za dary v nižší výši. Vaše dary jsou pro sborové společenství velmi důležité. Dík patří i za vaši podporu modlitební. 

  • SČÍTÁNÍ LIDU

V březnu letošního roku proběhne již třetí sčítání lidu v novodobé české polistopadové historii. Příslušnost k Českobratrské církvi evangelické můžete vyjádřit v bodě č.12 nazvaném „Náboženská víra“, a to tím způsobem, že zaškrtnete možnost „věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti“ a do následující kolonky vypíšete název naší církve: Českobratrská církev evangelická. Nenechte se odradit poznámkou u daného bodu, že totiž: „Uvedení údaje není povinné.“ S výsledky sčítání lidu stát později pracuje jako se směrodatnými pro jednání např.o přiměřeném počtu duchovních v jednotlivých církvích atp., v mnoha směrech výsledky ovlivní pohled na společnost na další desetiletí. Proto doporučujeme našim členům, aby svou příslušnost k ČCE ve sčítání lidu vyjádřili.

I ti, kteří nejsou evidováni jako členové Českobratrské církve evangelické a přesto se k této církvi hlásí, sympatizují s ní, mohou do kolonky „Náboženská víra“ Českobratrskou církev evangelickou uvést. 

Při posledním sčítání roku 2001 se k ČCE přihlásilo asi 118.000 lidí, o deset let dříve, tedy roku 1991 přibližně 204.000 věřících.

  • KAVÁRNIČKA

V úterý 15.února 2011 zveme na kavárničku v horním sále kostela. V loňském roce jsme měli několik zajímavých hostů: Dalibor Mahel, Milan Paumer, Pavel Kosatík, Pavel Ambros. V únoru zveme k volnému rozhovoru a k promítání fotografií z různých sborových akcí pořádaných v loňském roce. Začátek v 17.00 hod. 

  • KARNEVAL

V sobotu 26.února 2011 zveme na sborový karneval, opět v modlitebně v Sudicích. Začátek v 15.00 hod. V úvodním programu se děti seznámí s jihoamerickou zemí Chile, odkud je připraven letošní program Světového dne modliteb. Nebude chybět promítání obrázků z Chile, tombola, hudba, tanec a hry.

  • TŘICÁTNÍCI

Setkání jsou jednou měsíčně v sobotu. Mohou přijít rodiče i s dětmi. Naše další setkání budou 26.února (v Sudicích – karneval), 26.března, 30.dubna a 28.května. Začátek je vždy v 15.00 hod., zpravidla v horním sále kostela. V červnu, v sobotu 18.6., plánujeme rodinný výlet. 
SVĚTOVÝ DEN MODLITEB
je ekumenické shromáždění, každoročně připravené skupinou žen z jiné části světa. Letošní program připravily ženy z Chile. Jako téma jsou vybrána Ježíšova slova: Kolik chlebů máte? Světový den modliteb v Boskových oslavíme ve čtvrtek 10.března 2011 od 18 hod. v horním sále evangelického kostela. 

  • JARNÍ PRÁZDNINY

V týdnu od 14.března jsou v našem regionu jarní prázdniny. Skupina cca 18 lidí se chystá společně strávit několik dní na faře v Daňkovicích na Vysočině. 

  •  KONFIRMANDI

26.2.2011 se konfirmandi chystají do Brna  na florbalový cup, pořádaný seniorátním odborem mládeže.  
Na dny 6.-8.května 2011 je předběžně naplánován víkendový pobyt našich konfirmandů spolu s konfirmandy ze Svitav a jejich br.farářem Filipem Kellerem na Zbytově u Jimramova. 

  • LETNÍ TÁBOR

Již s předstihem informujeme, že v týdnu od 9.-16.července 2011 připravujeme tábor pro děti ze sboru a jejich kamarády. Místem zůstaneme věrni Pusté Rybné. V průběhu jara poskytneme podrobnější informace. 

  • ZE SENIORÁTU

• Setkání organizované Poradním odborem evangelizačním a misijním bude v sobotu 26.února od 9.00 hod. v Brně, Opletalova ulice. Téma: „Kam kráčíš misie?“ Dynamika křesťanské misie a budoucnost misijních modelů.
• Setkání předčitatelů 19.února v Brně, Lidická ulice od 9.00 hod. Dr.P.Filipi: Modlitby v bohoslužbách.
• Presbyterní konference se bude konat v sobotu 5.března od 9.00 hod. v Brně
• Školka seniorátní mládeže 6.-8.května
• Seniorátní rodinná neděle 29.května ve Vanovicích 
• Seniorátní shromáždění Jeronymovy jednoty 19.června v Silůvkách 

Milí přátelé v Ježíši Kristu, 
všechny připravované akce a setkání mohou být k užitku, jen slouží-li Boží slávě. Proto celý program i nás samotné odevzdáváme do modlitby, vyjádřené v písni v Dodatku 678: Církev tvá ať se stane domovem lidem všem, místem, kde jsme si blízcí v Ježíši, bratu svém.

Staršovstvo sboru

Aktuality sboru

Na základě doporučení Synodní rady Českobratrské církve evangelické jsme se rozhodli

do odvolání zrušit konání fyzických bohoslužeb v evangelickém kostele v Boskovicích.

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.